menu
person
img
Нові надходження-2016

20я2
З-72
    Знаменитые загадки природы [Текст] : научно-популярная литература / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова, В. М. Скляренко ; [художник-оформитель О. Н. Иванова]. - Харьков : Фолио, 2015. - 381 с. - (Серия "Знаменитые"). - 2000 экз. - ISBN 978-966-03-6696-1 : 59-00 к.
 Авт. на обл. не указ.
ГРНТИ    ББК
10.07.41    20я224.1я7
Ц 27
Цвєткова, Л. Б.
    Загальна хімія: теорія і  задачі [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 400 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8340-82-5 : 192-00 к.
ГРНТИ    ББК
31    24.1я724.1я7
Ц 27
Цвєткова, Л. Б.
    Неорганічна та органічна хімія [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Цвєткова, О. П. Романюк. - Львов : Магнолия 2006, 2015. - 358 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-00-6 : 180-00 к.
ГРНТИ    ББК
31    24.1я7    
К 26
Карпінський, Б. А.
    Фінансово-інвестиційний словник [Текст] : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, О. В. Герасименко. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 304 с. - ISBN 966-8340-64-7 : 48-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.261.5я2128.080
Б 38
Бедрій, Я. І.
    Екологія. Короткий навчальний словник-довідник [Текст] : довідкове видання / Я. І. Бедрій, В. М. Піча. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 241 с. - ISBN 966-8340-04-3 : 78-00 к.
ГРНТИ    ББК
34.35    28.080


32.97я73
И 20
Іванов, В. Г.
    Основи інформатики та обчислювальної техніки [Текст] : підруч. / В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко ; за ред. В. Г. Іванова. - Харків : Право, 2015. - 312 с. - 2000 пр. экз. - ISBN 978-966-458-371-5 : 135-00 к.
ГРНТИ    ББК
20    32.97я73
5060.9я21
В 84
    Все про соціальну роботу [Текст] : за наук. ред. В. М. Пічі / навч. енциклопедич. словник-довідник. - 3-е вид., виправл., перероб. та доп. - Львів : Новий Світ-2000, 2014. - 618 с. - (Вища освіта в Україні). - 300 пр. экз. -                                    ISBN 978-966-418-213-0 : 225-00 к.
ГРНТИ    ББК
04    60.9я21
60.6я73
О-62
Опря, А. Т.
    Статистика (модульний варіант з програмовною формою контролю знань) [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Опря,                     Л. О. Дорогань-Писаренко, О. В. Єгорова, Ж. А. Кононенко. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 536 с. - 200 пр. экз. -      ISBN 978-617-673-366-9 : 276-00 к.
ГРНТИ    ББК
37.01.73    60.6я73


60.5я73
С 69
    Соціологія [Текст] : підруч. / за ред. докт. соціол. наук, проф. В. М. Пічі. - 4-е вид., виправл. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 293 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8340-25-6 : 180-00 к.
ГРНТИ    ББК
04    60.5я73


63.3(4УКР)я73
Б 19
Бакалець, О. А.
    Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. / О. А. Бакалець. - Львов : Магнолия 2006, 2015. - 573 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-99-6 : 228-00 к.
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)я7363.3(7США)
Б 87
Бринкли, Алан.
    Джон Фицджеральд Кеннеди [Текст] : научно-популярная литература / А . Бринкли. - М. : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2013. - 352 с. - (Американские президенты). - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-05751-7 : 129-00 к.
ГРНТИ    ББК
03.29    63.3(7США)63.3(7США)6-8
Д 40
Дженкинс, Рой.
    Франклин Делано Рузвельт [Текст] : историческая литература / Р. Дженкинс ; пер. с англ. Т. Лукьяновой ; ред.                  Г. Шлезингер. - М. : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2013. - 304 с. ; 20,5 см. - (Американские президенты). - Библиогр.: с. 281-285. - Указ. имен: с. 286-301. - Пер. изд. : Franklin Delano Roosevelt / Roy Jenkins. - 2003. - 3000 экз. -                                                              ISBN 978-5-389-05752-4 : 129-00 к.
ГРНТИ    ББК
03.91    63.3(7США)6-8


63.3(4УКР)я73
К 66
Кордон, М . В .
    Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / М . В . Кордон ; Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 336 с. - ISBN 978-617-574-014-9 : 192-00 к.
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)я7363.3(4УКР)
Л 64
Литвин, М. Р.
    Проєкт "Україна". Галичина в Українській революції 1917-1921 рр. [Текст] : научно-популярная литература /                 М. Р. Литвин. - Хаpкiв : Фолiо, 2015. - 380 с. : іл. - 2000 пр. экз. - ISBN 978-617-7012-04-6 : 62-60 к.
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)63.3(4УКР)
С 11
Савченко, В.  
    Україна масонська [Текст] : научно-популярная литература / В. Савченко. - 2-е вид. - К. : Нора-Друк, 2015. - 336 к. - ISBN 978-966-8659-56-0 : 109-00 к.
ГРНТИ    ББК
03.26    63.3(4УКР)


63.3(4УКР)
С 14
Садовнича, В. В.
    Велика книга маленького українця [Текст] : захопливі розповіді з історії, природознавства та народознавства України : [для мол. та серед. шк. віку] / В. В. Садовнича ; ред. С. С. Скляр. - Харків : КК "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 128 с. : іл. ; 27 см. - На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр.: с. 127. - 2000 пр. экз. - ISBN 978-966-14-6763-6 (в опр.) : 96-00 к.
ГРНТИ    ББК
03.27    63.3(4УКР)

63.5(4УКР)
С 15
Семененко, Валерій Іванович.
    Хто такі українці? Що таке Україна? [Текст] : научно-популярная литература / В. Семененко. - Харків : Школа, 2010. - 160 с. - (Історичний архів:маленькі таємниці великої історії). - ISBN 978-966-429-053-8 : 30-00 к.
ГРНТИ    ББК
03.61.91    63.5(4УКР)

65.290-2я73
А 86
Артим-Драгомирицька, З. Б.
    Економічний ризик [Текст] : навчально-методичний посібник / З. Б. Артим-Драгомирицька, М. В. Негрей. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 320 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-090-3 : 108-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.290-2я73

65.052
Б 32
Бачинський, В. І.
    Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Бачинський, П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь,                   Т. В. Попітіч. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 319 с. - ISBN 978-617-574-00-71 : 192-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.05265.01
Б 33
Башнянин, Г. І.
    Політична економія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, Є. С. Шевчук. - 4-те вид., переробл. і виправл. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 280 с. - ISBN 966-8340-20-5 : 102-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.01


65.421я73
Б 38
Беднарчук, М. С.
    Біржові товари [Текст] : підруч. / М. С. Беднарчук, І. С. Полікарпов. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 349 с. -                       ISBN 978-966-20-25-03-0 : 192-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.421я7365.9(4УКР)я73
Б 68
Благун, Ігор Григорович.
    Фінанси [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 314 с. ; 20 см. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-2025-17-0 (в тв. опр.) : 96-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.73    65.9(4УКР)я73


65.3я2
В 42
Віднійчук-Вірван, Л. А.
    Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, терміни [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8340-49-3 : 84-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.3я2


65.050.214я7
В 75
Воронкова, В. Г.
    Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, В. О. Желябін. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 438 с. - ISBN 978-966-2025-96-5 : 204-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.050.214я7


65.052я73
В 75
Воронко, Р. М.
    Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 522 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-031-6 : 132-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.35.31    65.052я73


65.052я73
В 75
Воронко, Р. М.
    Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 744 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-47-7 : 144-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.35.31    65.052я73
65.290.2я73
Г 51
Гірняк, О. М.
    Менеджмент [Текст] : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 352 с. - ISBN 966-8340-10-8 : 96-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.39.41    65.290.2я7365.052я73
Г 56
Гнатишин, Л. Б.
    Організація обліку [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин. - Львів : Магнолія 2006, 2014. - 432 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-104-7 : 156-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.35.31    65.052я7365.9(4Укр)я73
Г 85
Гринів, Л. С.
    Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Гринів, М. В. Кічупчак. - Львов : Магнолия 2006, 2015. - 464 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-41-5 : 192-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.9(4Укр)я73


65.28я73
Г 85
Гринів , Л. С.
    Екологічна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. С. Гринів . - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 359 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-93-4 : 108-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.28я7365.04я73
Д 40
Джаман, М. О.
    Теорія економіки регіонів [Текст] : навч. посіб. / М. О. Джаман. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 384 с. -                       300 пр. экз. - ISBN 978-617-673-252-5 : 204-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.04я7365.5я2
Д 58
    Довідник з європейської інтеграції [Текст] : довід. вид. / під ред. О. Б. Чернеги. - Львів : Магнолія 2006, 2015. -             383 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-061-3 : 108-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.51    65.5я265.01я73
Е 45
    Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. для студ., які здобувають ступінь вищ. освіти бакалавра та магістра галузі знань 08 "Право" / Л. М. Касьяненко, В. В. Назаров, Л. А. Савченко, М. В. Глух. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 224 с. - 300 пр. экз. - ISBN 978-617-673-379-9 : 126-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.01я73


65.053я73
Е 80
Єршова, Н. Ю.
    Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Єршова, О. В. Портна. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-103-0 : 180-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.35.35    65.053я73
65.052я73
И 58
    Інвентаризація [Текст] : практич. посіб. / упоряд. Д. В. Лившиц (адвокат). - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 140 с. - ISBN 978-611-01-0482-1 : 72-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.35.31    65.052я73


65.247я7
К 29
Катренко, Л. А.
    Охорона праці в галузі комп"ютингу [Текст] : підруч. / Л. А. Катренко, А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 544 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-049-1 : 180-00 к.
ГРНТИ    ББК
10.63.49    65.247я7


65.052я73
К 65
    Контроль і ревізія [Текст] : навч. посіб. / за ред. Р. Л. Хом"яка, Н. С. Станасюк. - Львів : Магнолія 2006, 2013. -           320 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-94-1 : 96-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.35.31    65.052я73


65.012.1я73
К 90
Кулішов, В. В.
    Мікроекономіка: Основи теорії і практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кулішов. - Львів : Магнолія 2006, 2015. -                    331 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8340-17-5 : 102-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.012.1я7365.290я73
Л 38
Левченко, Ю. Г.
    Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. - К. : Кондор-Видавництво, 2015. - 448 с. - 300 пр. экз. - ISBN 978-966-2781-88-5 : 360-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.290я73
65.02я73
М 12
Мазурок, П. П.
    Історія економіки та економічної думки [Текст] : учебное пособие / підруч. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 428 с. - ISBN 978-617-574-033-0 : 132-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.02я7365.012я73
М 18
Малахова, Н. Б.
    Мікроекономічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Малахова. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 234 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-058-3 : 96-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.012я7365.433я73
М 21
Мальська, М. П.
    Економіка туризму: теорія і практика [Текст] : підруч. / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус,                                  Н. Д. Мандюк. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 544 с. - ISBN 978-617-673-225-9 : 282-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.433я7365.6я73
М 21
Мальська, М. П.
    Основи європейської інтеграції [Текст] : підруч. / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 320 с. - 300 пр. экз. - ISBN 978-617-673-362-1 : 174-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.51    65.6я73


65.9(4Укр)я73
М 23
Манів, З. О.
    Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 638 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-18-7 : 118-80 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.9(4Укр)я73


65.298я73
М 58
    Міжнародний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / за ред. О. Б. Чернеги. - 2-е вид., оновл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 592 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-49-1 : 216-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.39.41    65.298я73


65.24я2
М 82
Москальова, В. М.
    Охорона праці (питання та відповіді) [Текст] : [навч.-довідкове вид.] / В. М. Москальова, В. А. Батлук,                             С. Л. Кусковець, В. Л. Филипчук. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 452 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-039-2 : 132-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.24я2

65.051я73
М 85
Моторина, Т. М.
    Національне рахівництво [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Моторина, Р. М. Моторин. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 216 с. - 300 пр. экз. - ISBN 978-617-673-347-8 : 126-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.051я73


65.052я7
О-17
    Облік і звітність суб"єктів малого підприємництва [Текст] : навч. посіб. / за ред. Р. Л. Хом"яка. - 3-е вид., доп. і перероб. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 254 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-060-6 : 102-00 к.
ГРНТИ    ББК
06.35.31    65.052я7


65.261.4я73
О-58
Онисько, С. М.
    Податкова система [Текст] : підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 351 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-088-0 : 118-80 к.
ГРНТИ    ББК
06.73.15    65.261.4я73


65.290-93я73
О-58
Онисько, С. М.
    Фінанси підприємства [Текст] : підруч. для студ. вищ. закл. освіти / С. М. Онисько, П. М. Марич. - 2-е вид., виправл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 367 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8340-26-4 : 96-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.290-93я73


65.497.9я73
О-75
    Основи музеєзнавства [Текст] : навч. посіб. / за ред. О. В. Виноградова, В. Г. Дарчук. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 185 с. - 300 пр. экз. - 96-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.497.9я73


65.053я73
П 30
Петренко, С. М.
    Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів [Текст] : навч. посіб. / С. М. Петренко, І. М. Пальцун. - 2-е вид. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 520 с. - (Вища освіта в Україні). - 400 пр. экз. - ISBN 978-617-574-070-5 : 132-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.053я73

65.262я73
Р 32
Реверчук, С. К.
    Грошово-банківські системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / С. К. Реверчук. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 258 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-032-3 : 168-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.262я7365.290.2я73
С 50
Смерічевська, С. В.
    Маркетинг і логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення [Текст] : навч. посіб. у схемах і табл. (для організації самост. роботи студ. ВНЗ) / С. В. Смерічевська, М. В. Жаболенко, С. В. Чернишева ; за ред. С. В. Смерічевська. - Львів : Магнолія 2006, 2013. - 552 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-085-9 : 168-00 к.
ГРНТИ    ББК
47.01.14    65.290.2я73


65.272-2
Х 81
Хоронжий, А. Г.
    Основи соціального управління: Курс лекцій [Текст] : нач. посіб. / А. Г. Хоронжий. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 220 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8340-70-1 : 168-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.272-2


65.5я73
Ч-49
Чернега, О. Б.
    Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Чернега, А. С. Маловичко, В. Ю. Матвєєва, Т. Г. Шеремет. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 221 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-617-574-046-0 : 144-00 к.
ГРНТИ    ББК
06    65.5я7367.71я73
С 89
    Судоустрій України [Текст] : підруч. / за ред.: М. А. Погорецького, О. Г. Яновської ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. шк. суддів України. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 341 с. - 500 пр. экз. - ISBN 978-966-667-623-1 : 174-00 к.
ГРНТИ    ББК
10.71.31    67.71я7373я73
Л 77
Лопотко, О. В.
    Дисципліна "Інформатика" [Текст] : навч. посіб. / О. В. Лопотко. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 246 с. -                              ISBN 978-966-2025-96-5 : 90-00 к.
ГРНТИ    ББК
20    73я7374.6я73
П 14
Пальчевський, С. С.
    Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. - К. : Кондоp, 2015. - 550 с. - 1000 пр. экз. -                    ISBN 966-351-020-Х : 118-00 к.
ГРНТИ    ББК
14    74.6я7374.1
С 59
Соколова, Ю. А.
    Игры с пальчиками [Текст] : научно-популярная литература / Ю. А. Соколова ; ил. Е. Нитылкиной. - М. : Эксмо , 2015. - 48 с. : ил. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-01510-8 : 62-00 к.
ГРНТИ    ББК
14    74.174.100.58
Т 28
    Творческие игры для развития речи и воображения малышей от 2 до 4 лет [Текст] : научно-популярная литература / худож.-иллюстр. С. Куликова. - М. : Эксмо , 2014. - 64 с. - (Ребенок. Развивающие игры). - 4000 экз. -                       ISBN 978-5-699-70104-9 : 81-00 к.
ГРНТИ    ББК
14    74.100.58


83.7
К 12
Кавера, Н. В.
    Практикум з риторики [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Кавера. - К. : Кондоp, 2015. - 178 с. - 300 пр. экз. -                               ISBN 978-966-2781-90-8 : 90-00 к.
ГРНТИ    ББК
16.21.55    83.7


83.7
Л 63
Лісовський, П. М.
    Суспільна риторика [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - К. : Кондоp, 2015. - 244 с. - 500 пр. экз. -                             ISBN 978-966-351-397-3 : 118-00 к.
ГРНТИ    ББК
17    83.7


83.3(4Укр)
Ш 66
Шкандрій, М.  
    Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років [Текст] : наук. вид. / М. Шкандрій ; пер. з англ. Т. Цимбала. - 2-ге вид. - К. : Ніка-Центр, 2015. - 384 с. - 1000 пр. экз. - ISBN 978-966-521-669-8 : 87-00 к.
ГРНТИ    ББК
17    83.3(4Укр)


84.4УКР
А 72
    Антологія української фантастики ХІХ ст. [[зб.]] : упоряд. Ю. Винничук. - К. : КЕТС, 2015. - 608 с. - 2000 пр. экз. - ISBN 978-966-97251-5-8 : 100-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР84.4УКР6
В 19
Васильчук, В.  
    Чорнобильські поневіряння Бучі [Текст] : оповідання / В. Васильчук ; худож. В. Якубовський. - Тернопіль : Богдан, 2012. - 56 с. - ISBN 978-966-10-2786-1 : 20-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР684.4ГЕМ
Г 74
Гофман, Ернест Теодор Амадей.
    Золотий горнець. Малюк Цахес [Текст] : сборник / Е. Т. А. Гофман ; [пер. з нім. С. Сакидона ; передм. та прим.              К. О. Шахової ; іл. Л. Д. Киркач-Осипової ; худож.-оф. О. Д. Кононученко]. - Харків : Фоліо, 2015. - 185 с. ; 20 см. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури). - ISBN 978-966-03-5040-3 (в м. обкл.) : 24-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4ГЕМ84.4ГЕМ
Г 84
Грімм (брати), Вільгельм та Якоб.
    Казки для дітей та родини [Текст] : зб. : для серед. та ст. шк. віку / В. Грімм, Я. Грімм ; пер. з нім. Р. І. Матієва,                  О. Я. Кульчицький. - Тернопіль : Навч. книга-Богдан, 2012. - 816 с. - (Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах "Світовид". Серія друга. Література ХІХ століття).). - ISBN 966-692-283-5. - ISBN 978-966-10-0737-5 : 77-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.90    84.4ГЕМ


84.4РОС6-44
Г 87
Громов, Александр Николаевич.
    Звездная вахта [Текст] : сб. научной фантастики / А . Н . Громов. - М.  : Эксмо , 2012. - 416 с. - (Легенды). -                     2000 экз. - ISBN 978-5-699-60552-1 : 181-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4РОС6-4484.4ПОЛ
Г 97
Гутовська-Адамчик, Малгожата.
    Дівчата з 13-ї вулиці [Текст] : роман / Малгожата Гутовська-Адамчик ; пер. з пол. Божени Антоняк. - Львів : Урбіно, 2015. - 240 с. - 2500 пр. экз. - ISBN 978-966-2647-16-7 : 54-50 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ПОЛ


84.4РОС6-44
Д 18
Данилова, Анна Васильевна (Дубчак ; 1961-).
    Властелин на час. Белоснежный лацнер в другую жизнь [Текст] : повести / А. Данилова. - М. : Эксмо, 2013. - 448 с. - (Двойной детектив по Фрейду). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-68819-7 : 60-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4РОС6-4484.4РОС6-44
Д 18
Данилова, Анна Васильевна (1961- ).
    Серебряная пуля в сердце [Текст] : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Crime & private). - 9000 экз. - ISBN 978-5-699-75980-4 : 57-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4РОС6-4484.4РОС6-44
Д 66
Донцова, Дарья (1952).
    Шесть соток для Робинзона [Текст] : роман / Д. А. Донцова. - М. : Эксмо, 2012. - 352 с. - (Иронический детектив) (Любительница частного сыска Даша Васильева). - 170000 экз. - ISBN 978-5-699-60543-9 : 64-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4РОС6-4484.4РОС6
Д 69
    Дорога к Марсу [Текст] : [роман-буриме] / С. В. Лукьяненко [и др.] ; ред.-сост. А. Ройфе. - Москва : Эксмо, 2013. - 480 с. ; 21 см. - 6000 экз. - ISBN 978-5-699-66213-5 (в пер.) : 111-00 к.
 16+
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4РОС684.4УКР6-5кр
З-33
Запорожец-Усвицкая, Е. Ю.
    Забавные животные [Текст] : стихотворения для детей : для дошк. и мл. шк. возр. / Е. Ю. Запорожец-Усвицкая. - Дн-вск : Гамалiя  , 2007. - 56 с. - 100 экз. - ISBN 978-966-467-032-3 : 23-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.93    84.4УКР6-5кр84.4ШВЕ
К 17
Каллентофт, Монс (1968-).
    Летний ангел [Текст] : роман / Монс Капперторф ; пер. с швед. Ю . Колесовой. - М.  : Эксмо ; СПб. : Домино, 2011. - 432 с. - (MISTERIUM). - 5000 экз. - ISBN 976-5-52854-7 : 199-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ШВЕ84.4ШВЕ
К 17
Каллентофт, М.  
    Зимняя жертва [Текст] : роман / М. Каллентофт ; пер. со швед. О. Бочечниковой. - М. : Єксмо, 2011. - 432 с. - (Millennium). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-52157-9 : 199-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ШВЕ84.4ФРА
Л 12
Лабро, Філіп.
    Ці люди... [Текст] : роман: пер. з фр. / Ф. Лабро. - Київ : Нора-Друк, 2011. - 367 с. - 2000 пр. экз. -                               ISBN 978-966-2961-67-6 : 62-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4ФРА84.4РОС6-44
Л 47
Леонов, Николай Иванович.
    Убийство с аншлагом [Текст] : роман / Н . Леонов , А . Макеев. - М. : Эксмо , 2012. - 352 с. - (Русский бестселлер). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-56982-3 : 36-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4РОС6-44
84.4РОС6-44
Л 64
Литвинова, Анна Витальевна (1971-).
    Та самая Татьяна [Текст] : сб. / А . В . Литвинова, С . В . Литвинов. - М.  : Эксмо , 2014. - 288 с. - (Звездный тандем российского детектива). - 32000 экз. - ISBN 978-5-699-72238-9 : 61-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4РОС6-4484.4УКР6-5кр
Н 52
    Неопалимая купина [Текст] : сб. (стихи). Вып. 4 / ред. О. В. Покровский, отв. за вып. В. Л. Головань. - Дн-ск : Инновация, 2012. - 120 с. - 300 экз. - ISBN 978-96-8676-61-1 : 30-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.10    84.4УКР6-5кр84.4УКР6
Р 64
Роздобудько, И. В.
    Пуговица; Утренний уборщик; Шестая дверь [Текст] : сб. : пер. с укр. / И. В. Роздобудько ; худож.-оформит.                      Д. А. Самойленко. - Хаpьков : Фолио , 2014. - 569 с. - 2000 экз. - ISBN 978-966-03-6662-6 : 62-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР684.4УКР6
Р 64
Роздобудько, Ирэн.
    Двенадцать, или воспитание женщины в условиях непригодных для жизни. Увядшие цветы выбрасывают [Текст] : пер. с укр. / И. Роздобудько ; [худож. оф. Д. А. Самойленко]. - Харьков : Фолио, 2014. - 474 с. ; 16 см. - 2000 экз. -                           ISBN 978-966-03-6661-9 (в тв. пер.) : 62-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4УКР684.4УКР6
Р 64
Роздобудько, І.  
    Гра в пацьорки. Збірка оповідань [Текст] : рассказы / І. Роздобудько. - К. : Нора-Друк, 2012. - 240 с. - 1000 пр. экз. - ISBN 978-617-688-004-2 : 41-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.32    84.4УКР684.4РОС6-44
Р 65
Рой, Олег Юрьевич (1965-).
    Человек за шкафом [Текст] : роман / О. Ю. Рой. - М.  : Эксмо , 2015. - 368 с. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя). - 43000 экз. - ISBN 978-5-699-78171-3 : 73-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4РОС6-4484.4РОС6-44
Р 65
Рой, Олег Юрьевич (1965-).
    Повторный брак [Текст] : роман / О. Ю. Рой. - Москва : Эксмо, 2014. - 416 с. ; 20 см. - (Капризы судьбы : романы              О. Роя). - 20000 экз. - ISBN 978-5-699-67111-3 (в пер.) : 176-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4РОС6-4484.4ВЕЛ
Р 79
Роулинг, Дж. К.
    Фантастические твари и где они обитают [Текст] : лит.-худож. изд. : для сред. шк. возр. / Дж. К. Роулинг ; пер. с англ. М. Спивак. - М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 128 с. - (Библиотека Хогварца). - 15000 экз. - ISBN 978-5-389-08425-4 : 195-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4ВЕЛ


84.4ВЕЛ
Р 79
Роулинг, Дж. К.
    Каидиш сквозь века [Текст] : лит.-худож. изд. : для сред. шк. возр. / Дж. К. Роулинг ; пер. с англ. М. Спивак. - М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 128 с. - (Библиотека Хогварца). - 15000 экз. - ISBN 978-5-389-08426-1 : 195-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4ВЕЛ84.4ВЕЛ
Р 79
Роулинг, Дж. К.
    Сказки барда Бидля [Текст] : лит.-худож. изд. : для сред. шк. возр. / Дж. К. Роулинг ; пер. с англ. М. Спивак. - М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 2015. - 128 с. - (Библиотека Хогварца). - 15000 экз. - ISBN 978-5-389-08424-7 : 195-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4ВЕЛ84.4УКР6
У 45
    Україна Incognita [Текст] : літ.-худож. вид. / за заг. ред. Л. Івшиної. - 7-ме вид, стер. - К. : Бібліотека гадети "День". ТОВ "Українська прес-група", 2015. - 400 с. - 2000 пр. экз. - 64-00 к.
ГРНТИ    ББК
17.82.30    84.4УКР6


84.4РОС6
Ш 18
Шалыгин, В. В.
    Хаоспатрон [Текст] : роман / Вячеслав Шалыгин. - Москва : Эксмо, 2013. - 413 с. - (Абсолютное оружие). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-63038-7 (в пер.) : 107-00 к.
 16+. Знак информ. продукции в соответствии с ФЗ № 436
ГРНТИ    ББК
17.82.31    84.4РОС6

85.143(3)
Б 28
Батикль, Ж.  
    Гойя: Легенда и жизнь [Текст] : биография отдельного лица / Ж. Батикль ; пер. с фр. Г. Смирнова. - Москва : Астрель : АСТ , 2006. - 1760 с. : ил. - (Жизнь Открытие). - ISBN 5-17-009753-0. - ISBN 5-271-02954-9 : 146-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.143(3)85.147я2
К 16
    Как научиться рисовать животных : шаг за шагом [Текст] : учебное пособие  / пер. с англ. - Москва : ACT : Астрель, 2006. - 191 с. : ил. - (Мастер-класс). - 3000 экз. - ISBN 5-17-033680-2. - ISBN 5-271-12022-8 : 271-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.147я2


85.143(3)
М 18
    Малая энциклопедя импрессионистов [Текст] : научно-популярная литература / пер. с англ. Е. В. Нетесовой. - Москва : АСТ  : Астрель, 2003. - 256 с. : ил. - (Весь мир - у вас в кармане!). - 5000 экз. - ISBN 5-17-019003-4. -                                  ISBN 5-271-06473-5 : 162-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.143(3)85.147я2
Н 33
    Натюрморт. Шаг за шагом [Текст] : учебное пособие / отв. ред. Т. Зоммер]. - Москва : АСТ : Астрель, 2006. - 255 с. : цв.ил. - (Мастер-класс). - 5000 экз. - ISBN 5-17-035186-0 (АСТ). - ISBN 5-271-13002-9 (Астрель) : 290-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.147я2


85.315.3я2
Н 34
    Научитесь играть на гитаре за 15 дней [Текст] : руководство / авт.-сост. Т. П. Иванников. - Москва : АСТ  ; Донецк : Агата, 2010. - 96 с. - 5100 экз. - ISBN 978-5-17-061260-4. - ISBN 978-966-1671-21-7 : 97-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.41.51    85.315.3я285.1
П 99
    500 шедевров мирового искусства [Текст] : справочное издание / авт.-сост. М. В. Адамчик. - Минск : Харвест, 2010. - 224 с. : ил. - 3000 экз. - ISBN 978-985-16-8447-8 : 241-00 к.
ГРНТИ    ББК
18    85.185.14я2
С 17
    Самые знаменитые художники мира [Текст] : сборник биографической информации / [Кристофер Акройд и др. ; пер. с англ. И. К. Бельченко и др.] ; под ред. проф. Уильяма Вогана. - Москва : АСТ : Астрель, 2005. - 528 с. : ил. - 3000 экз. - ISBN 5-17-034628-X : 705-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.14я2
85.14я2
С 37
Симблет, Сара.
    Рисунок. Полное собрание техник. Новый практичный подход к передаче образов в рисунке [Текст] : переводное издание / Сара Симблет ; [пер. с англ. А. Давыдовой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2006. - 264 с. : ил. ; 28 см. - Указ.: с. 259-263. - ISBN 5-17-038975-2 (в пер.). - ISBN 5-271-14734-7 : 570-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.14я285.12
Т 98
    1000 орнаментов и цветовых комбинаций: сборник образцов [Текст] : руководство / сост. Х. Арризабалага. - М. : АСТ, 2007. - 208 с. : ил. + 1 CD. - ISBN 978-5-17-045538-6 (в пер.) : 542-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.31.51    85.1285.315.3
Ф 71
Флеминг, Т.  
    Гитара для начинающих [Текст] : справочное издание / Т. Флеминг ; пер. с англ. К. С. Захарова. - Москва : АСТ  : Кладезь, 2015. - 144 с. : ил. - (Начальный курс). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-088653-1 : 320-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.41.51    85.315.385.11
Ч-63
Чинг, Ф. Д. К.
    Всемирная история архитектуры [Текст] : сооружения всех стран и континентов за 6000 лет: от IV тысячелетия до н. э. до наших дней: [пер. с англ.] / Фрэнсис Д. К. Чинг, Марк М. Яржомбек, Викрамадитья Пракаш. - Москва : АСТ : Астрель, 2011. - 784 с., [12] л. ил. : ил. ; 29 см. - Указ.: с. 779-784. - Библиогр.: с. 774-775. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-073919-6. -                 ISBN 978-5-271-35405-2 : 365-00 к.
ГРНТИ    ББК
67.01    85.1185.12
Ш 49
Шерман, А.  
    Современные и классические орнаменты [Текст] : издания для досуга / А. Шерман ; пер. с англ. А. Н. Степановой. - Москва : АСТ  : Астрель, 2010. - 190 с. : ил. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-065687-5. - ISBN 978-5-271-26981-3 : 218-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.31.51    85.1285.14я2
Ш 81
Шоу, Джеки.
    Шаг за шагом. Курс живописи [Текст] : руководство для начинающих по цветоведению, композиции и декоративной росписи / Дж. Шоу ; пер. с англ. - Москва : ACT : Астрель, 2005. - 303 с. : ил. - 7000 экз. - ISBN 5-17-029984-2. -                                ISBN 5-271-10440-0 : 153-00 к.
ГРНТИ    ББК
18.31.31    85.14я2
86я73
С 51
Смольков, Олег Анатолійович.
    Релігієзнавство [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. А. Смольков, Ю. Л. Дещинський ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., стереотип. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 232 с. ; 20 см. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8340-49-3 (в м. обкл.) : 168-00 к.
ГРНТИ    ББК
21    86я73
86.2я73
Х 81
Хоронжий, А. Г.
    Соціологія релігії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / А. Г. Хоронжий. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 170 с. - ISBN 966-8340-79-5 : 156-00 к.
ГРНТИ    ББК
21.41.63    86.2я7386.2я73
Х 81
Хоронжий, А. Г.
    Соціологія релігії [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / А. Г. Хоронжий. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 170 с. - ISBN 966-8340-79-5 : 156-00 к.
ГРНТИ    ББК
21.41.63    86.2я7387.75я73
В 75
Воронкова, В. Г.
    Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, В. В. Мельник, М. А. Ажажа. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-65-1 : 118-80 к.
ГРНТИ    ББК
02.51    87.75я7387.7я73
Н 20
Найдьонов, І. М.
    Етика - естетика: дидактичний зміст [Текст] : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. - К. : Кондоp, 2011. - 550 с. - 500 пр.  - ISBN 978-966-351-383-6 : 252-00 к.
ГРНТИ    ББК
02.51    87.7я73
02.61


87я73
П 30
Петрушенко, В. Л.
    Основи філософських знань [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації /                                     В. Л. Петрушенко. - 4-те вид., виправл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 312 с. - (Вища освіта в Україні). -                                ISBN 966-8340-29-9 : 192-00 к.
ГРНТИ    ББК
02    87я7387.8я22
П 30
Петрушенко, О. П.
    Словник з естетики [Текст] : словарь / О. П. Петрушенко. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 353 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-2025-00-6 : 192-00 к.
ГРНТИ    ББК
02.61    87.8я2287.7я73
С 12
Савельєв, В. П.
    Етика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Савельєва, Л. А. Пинда. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 244 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-83-40-56-6 : 156-00 к.
ГРНТИ    ББК
02.51    87.7я73
87.717я73
С 53
Снітинський, Володимир Васильович.
    Діловий етикет у міжнародному бізнесі [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів /                                  В. В. Снітинський, Н. Б. Завальницька, О. О. Брух ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2015. - 300 с. ; 20 см. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-2025-58-3 (в тв. опр.) : 108-00 к.
ГРНТИ    ББК
02.51    87.717я7388.8я73
Е 27
Євтух, М. Б.
    Педагогічна психологія [Текст] : підруч. / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Н. В. Ладогубець, Т. В. Ільїна. - К. : Кондор - Видавництво, 2015. - 420 с. - 500 пр. экз. - ISBN 978-966-2781-78-6 : 300-00 к.
ГРНТИ    ББК
15    88.8я73